سرویس ها

بنیاد الزهرا توانست یک ساختار معنوی در سازمان ایجاد کند که فعالیتهای خیریه مختلفی را به نفع جامعه فراهم می کند
این ساختار معنوی به ارائه خدمات زیر به شهروندان کمک می کند
خدمات اجتماعی
خدمات ازدواج و عروسی
خدمات برای خانواده های مشکل دار
خدمات برای سالمندان
خدمات زیارتی
خدمات ترحیم