در باره ما

بنیاد بین المللی الزهرا یک سازمان غیرانتفاعی مذهبی است که از طریق فعالیت ها و خدمات ارائه شده به جامعه مسلمانان وظیفه دارد دین مبین اسلام را ترویج کند
کسانی که برای اهداف خیرخواهانه به بنیاد الزهرا مراجعه می کنند عبارتند هستند از

1- تازه واردین مسلمان
الف) مهاجران یا پناهندگانی هستند که با خانواده خود می آیند یا تنها هستند و در کانادا درخواست پناهندگی می کنند. و پرونده های آنها توسط وزارت شهروندی و مهاجرت کانادا در دست بررسی است
ب) تازه مهاجران قانونی که به به دنبال اسکان و زندگی در دوره گذار خود هستند که منجر به ادغام آنها می شود. آنها به طور منظم در بنیاد شرکت می کنند که شامل فعالیتهای مختلف و نمازهای روزانه و سایر خدمات خیریه است

2- ساکنان محلی مسلمان
الف) خانواده ها و افراد جوان: بدیهی است که مهاجران از جوامع مسلمان برای ادغام خود در جامعه میزبان در سراسر کانادا وبه ویژه در کبک دوران بسیار سختی را پشت سر می گذارند
ب) سالخوردگان : بنیاد از افراد مسنی که مجرد یا مزدوج هستند پذیرایی می کند. آنها در بیشتر فعالیتهای مذهبی شرکت می کنند و با احترام و احترامی که سنت مسلمانان برای سالخوردگان قائل است از رفتارهای ویژه برخوردار می شوند
ج) جوان: دهها جوان که در حال گذر برای ادغام در زندگی آمریکای شمالی و آموزش های سنتی در خانه هستند نیز از حمایت کنندگان بنیاد هستند

بنیاد با برجسته کردن ارزشها ، سنت ها و شیوه های اسلامی خدمات خود را به کل جامعه مسلمانان در کانادا ارائه می دهد
آقای علی فليح ، که عنوان مذهبی اسلامی را درسفربه خانه خدا کسب کرده است ، فرزند بنیانگذار بنیاد است و به عنوان مدیرکل شرکت عمل می کند. وی توسط هیئت مدیره منصوب شد